گناه

بکن، به خودت ضرر می زنی

به من که نمی زنی

/ 3 نظر / 21 بازدید
eli

تو حق نداری به خودت ضرر بزنی چون تو مالک خودت نیستی . . .

من

اتفاقا قدرت انتخاب بهت دادم که هرکار می خوای بکنی.. بکن. به خودت ضرر می زنی. به من که نمی زنی خودت باید بفهمی دیگه ...

بچه آدم

مثل تفسیرای سه دقیقه ای آقای قرائتی مفید و مختصر ممنون سال نو مبارک