پا شو یا علی

بیدار شو آقا جون. اذان گفتن ها. وقت نماز صبحه. چرا اینطوری خوابیدی؟ دمر خوابیدن کار شیطونه. به پشت یا به پهلو بخواب، مثل پیامبرا و اماما و آدمای خوب. اون جوری برات بهتره.

من می دونم زیر لباست چی قایم کردی. پاشو بیا نماز.

امیر به سمت محراب رفت و تکبیر گفت.

/ 0 نظر / 11 بازدید